Company Logo

KINNITAN

Larissa Degel

Narva LV Kultuuriosakonna juhataja asetäitja haridusalal

07.07.2017.a.

                                                                                                                                

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Haridusteenistuse 2017./2018. õa tegevuskava

 

HARIDUSTEENISTUSE PÕHIÜLESANDED

1. Narva linna hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude väljatöötamine; õigusaktide täitmise üle järelevalve teostamine.

2. Teenistusliku järelevalve korraldamine; haridusasutuste tegevuse koordineerimine.

3. Linna haridusasutuste võrgu analüüsimine; prognooside koostamine; munitsipaalharidussüsteemi arenduse perspektiivi väljatöötamine.

4. Riigi- ja lõpueksamite ning tasemetööde korraldamise koordineerimine.

5. Ainemetoodilise tegevuse (ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute) koordineerimine;
ainealaste õpilasürituste ettevalmistamine ja korraldamine; ainekonkursside, -olümpiaadide jms võitjate tunnustamine.

6. Haridusalase töö koordineerimine; nõupidamiste läbiviimine.

7. Hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerimine.

8. Nõustamine haridusalastes ja õppetöö korralduse küsimustes (sh IT-arendamine, karjääriõpetus, uurimistööd jt).

9. Keeleõppe arendamine koolides ja lasteaedades.

10. Nõustamine õppeprotsessi turvalisuse küsimustes.

11. Haridustöötajate tunnustamine, tunnustusürituste läbiviimine.

 

nr Tegevus Teostamise aeg Märkus Vastutav
1.

Narva linna hariduskorralduslike õigusaktide väljatöötamine; õigusaktide analüüsimine; täitmise üle seire ja teenistusliku järelevalve teostamine.

Разработка правовых актов по организации образования, осуществление мониторинга и служебного надзора за исполнением, проведение анализа.

     
1.1

Lasteaedade ja koolide töökorraldust koordineerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Подготовка проектов правовых актов, которые координируют работу детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Lähtuvalt vajadusest Eelnõude ettevalmistamine Haridusteenistus
1.2

Elukohajärgse kooli õigusakti vajaduspõhine uuendamine.

Обновление порядка школ по месту жительства (по необходимости).

Lähtuvalt Narva Linnavolikogu 26.03.15
otsusest nr.26
Linnavolikogu otsus Haridusteenistus
2.

Nõustamine haridusalastes küsimustes.

Консультирование по вопросам образования.

     
2.1

Narva üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste juhtimise, õppe- ja  kasvatustegevuse analüüsimine; nõustamine haridusalastes küsimustes.

Проведение анализа состояния руководящей и учебно-воспитательной деятельности в общеобразовательных школах и детских садах; консультирование по вопросам образования.

Pidev Vajaduspõhised ettepanekud koolidele ja lasteaedadele töö parendamiseks. Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
2.2

Haridusalase informatsiooni kajastamine linna veebilehel ning Narva linna ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute veebilehel www.narvaharidus.edu.ee.

Размещение информации по вопросам образования на городской веб-странице и на веб-странице городских предметных комиссий и методических объединений www.narvaharidus.edu.ee.

Pidev (komisjonide ja ühingute koosseisude andmete uuendamine – oktoober) Eesmärgiks on aktuaalne ja operatiivne teavitamine. Haridusteenistus, ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute juhatajad
2.2.1 Info Narva üldhariduskoolides moodustatud klassikomplektidest ja lasteaedades komplekteeritud rühmadest (sh uutest keelekümblusklassidest ja -rühmadest). Septembri esimene pool   Haridusteenistus
2.2.2 Info Narva üldhariduskoolides tegutsevatest koolieelikute koolidest. Septembri teine pool Koolid, tegutsemise nädalapäevad-kellaajad, eesmärgid Haridusteenistus
2.2.3 ”Aasta õpetaja” konkursi tulemustest. Oktoobri esimene pool Võitjad kategooriates Haridusteenistus
2.2.4 Gümnasistide uurimistööde konverentsist. Oktoobri teine pool    
2.2.5 Metoodiliste ühingute ja ainekomisjonide tegevuse tulemustest. Detsember Kalendriaasta jooksul toimunud üritustest Haridusteenistus
2.2.6 Järgmise õppeaasta 1.klassidesse vastuvõtust. Veebruar Tähtajad, vajalikud dokumendid Haridusteenistus
2.2.7 Riigieksamite perioodist. Märts    
2.2.8 Aineolümpiaadide võitjatest ja nende juhendajatest. Mai Võtjad vabariigi ainekonkurssidel Haridusteenistus
2.2.9 Gümnaasiumi medaliga lõpetajatest. Juuni Medaliga lõpetajate arv, pidulik üritus Haridusteenistus
2.2.10 1.septembri pidulikest üritustest Narva koolides. August Kellaajad, toimumiskohad Haridusteenistus
2.3

Lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes, probleemide lahendamine.

Консультирование родителей и педагогов по вопросам образования, разрешение проблем.

Pidev Probleemide lahendamine, vastuste vormistamine Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
2.4

Nõustamine riiklike õppekavade küsimustes. Tunnijaotusplaanide analüüsimine.

Консультирование по вопросам государственных учебных программ. Анализ плана распределения часов

Õppeaasta jooksul Tunnijaotusplaanide analüüsimine toimub septembris-oktoobris Haridusteenistus
2.5

Nõustamine koolide ja lasteaedade personali täiendusõppe küsimustes.

Консультирование по вопросам дополнительного обучения персонала, работающего в школах и садах.

Õppeaasta jooksul Teabe edastamine; koolitusvajadustest info kogumine. Koostöö Narva kolledži ja SA-ga Innove. Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
2.6

Lasteaedade riskianalüüside aruannete kokkuvõtete alusel ülevaate koostamine. 

Обзор по итогам отчетов анализа рисков в детских садах.

Oktoober Lasteaiad esitavad kokkuvõtted 30.septembriks. Haridusteenistus, lasteaedade direktorid
2.7

Nõustamine asutuse arengukava koostamise küsimustes.

Консультирование по вопросам составления программы развития учреждения.

Arengukavade aruannete esitamine 1.veebruariks Koolide arengukavade kinnitamine; lasteaedade arengukavade kehtestamine Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
2.8

Nõustamine pedagoogide atesteerimise küsimustes.

Консультирование по вопросам аттестации педагогов.

Vajaduspõhine   Haridusteenistus, lasteaiad
2.9

Nõustamine seoses muudatustega õigusaktides (eeskätt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses).

Консультирование в связи с изменениями в правовых актах (прежде всего в «Законе об основной школе и гимназии» и в «Законе о детском дошкольном учреждении»).

Vajadusel Infotunnid koolijuhtidele, lasteaedade direktoritele Haridusteenistus
2.10

Nõustamine lasteaiarühmade komplekteerimise küsimustes.

Консультирование по вопросам комплектования групп.

September Individuaalses korras Haridusteenistus, lasteaiadirektorid
3.

Hariduslike erivajadustega laste toetamine.

Поддержка учащихся с особыми потребностями.

     
3.1

Nõustamine hariduslike erivajadustega laste õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise osas.

Консультирование по вопросам организации обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Õppeaasta jooksul Vajadusel; koostöös Rajaleidjaga Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid, ainekomisjonide juhatajad, sotsiaalpedagoogid
3.2

Hariduslike erivajadustega laste õppetöö korralduse seire.

Мониторинг формирования и деятельности классов и групп учащихся с особыми потребностями

Septembri ja jaanuari seisuga HEV-rühmad lasteaedades ja HEV-klassid koolides Haridusteenistus
4.

Teenistuslik järelevalve.

Служебный надзор.

     
4.1

Asutuste kohustusliku dokumentatsiooni (sh EHIS) pidamise kontroll.

Контроль ведения обязательной документации (в том числе EHIS) в учреждениях.

September-oktoober Teenistuslik järelevalve Haridusteenistus, direktorid
4.2

Õpilaste algarvestus ja liikumine, koolikohustuse

täitmine, õppenõukogu tegevus, dokumentide pidamise kontroll.

Учёт и движение учащихся, выполнение

     обязательного обучения, деятельность педсовета,

     контроль ведения документации.

Oktoober

Teenistuslik järelevalve Haridusteenistus, koolide direktorid
4.3

Eestikeelse aineõppe (sh keelekümblusklassides) seire vene õppekeelega koolides.

Мониторинг преподавания предметов на эстонском языке (в том числе в классах языкового погружения) в школах с русским языком обучения.

Märts Seire tähelepanu keskmes on õppekava täitmine; pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus; gümnaasiumiastmes õppekava täitmine Haridusteenistus, koolide direktorid
5.

Riigi- ja lõpueksamite ning tasemetööde läbiviimise korraldamine.

Организация  проведения школьных и государственных экзаменов, уровневых работ.

     
5.1

Riigieksamitele registreerimise kontroll.

Контроль за регистрацией школ на государственные экзамены.

Jaanuar

Info edastamine

SA-le Innove

Haridusteenistus,

koolid

5.2

Riigieksamikomisjonide ja riigieksamite koolidevaheliste komisjonide koosseisude moodustamine.

Формирование составов школьных и межшкольных государственных экзаменационных комиссий.

Veebruar

Koondülevaate esitamine kinnitamiseks Ida-Viru Maavalitsusele

Haridusteenistus,

koolid

5.3

Riigieksamite koolidevaheliste gruppide moodustamine.

Формирование межшкольных экзаменационных  групп.

Veebruar

Esitamine

SA-le Innove

Haridusteenistus,

koolid

5.4

Välisvaatlejate ja välishindajate valimine. Kooskõlastamine koolidega.

Выбор внешних наблюдателей и внешних оценивателей, согласование со школами.

Märts

Käskkirjad

Haridusteenistus,

koolid

5.5

Välisvaatlejate ja välishindajate töögraafikute koostamine.

Составление графиков работы внешних наблюдателей и внешних оценивателей.

Märts-aprill

Ajakava esitamine koolidele ja SA-le Innove

Haridusteenistus,

koolid

5.6

Koolitus riigieksamite läbiviimise osas välisvaatlejatele ning koolijuhtkonnale.

Обучение внешних наблюдателей и руководства школ по вопросам проведения государственных экзаменов.

Märts-aprill

Koolituste läbiviimine koostöös Innove’ga.

Haridusteenistus,

koolid

5.7

Riigi- ja lõpueksamite läbiviimine.

Проведение государственных и школьных экзаменов.

Aprill-juuni Vastavalt ajakavale

Haridusteenistus,

koolid

5.8

Tasemetööde läbiviimise korraldamine.

Организация проведения уровневых работ.

Mai Vastavalt ajakavale

Haridusteenistus,

koolid

5.9

Riigieksamite tulemuste analüüsimine.

Проведение анализа результатов государственных экзаменов.

Juuni-august Analüütiline ülevaade

Haridusteenistus,

koolid

6.

Haridusasutuste võrgu arendamine.

Развитие сети образовательных учреждений.

     
6.1

Ettepanekute tegemine eelarve hariduskulude planeerimiseks ja jaotamiseks.

Внесение предложений по планированию  и распределению расходов в сфере образования.

September Linnavolikogu otsus Haridusteenistuse juhataja
6.2

Haridusstatistika  pidamine  ja analüüs (koolikohustuslike laste arvestuse pidamine; kaadrivajaduse analüüs ja prognoos jt).

Сбор  и анализ статистических данных в сфере образования (ведение учета детей, обязанных посещать школу; анализ и прогноз вакансий и т.д.).

Õppeaasta jooksul Analüütiline ülevaade, prognoos Haridusteenistus, koolid ja lasteaed esitavad andmed
6.3

Koolide ja lasteaedade arengukavade täitmise seire, täienduste ja muudatuste kooskõlastamine.

Мониторинг выполнения программ развития школ и детских садов; согласование дополнений и изменений.

Veebruar Koolid ja lasteaiad esitavad arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise aruande (sh ettepanekud MHS arengukava muutmiseks) 1.veebruariks Haridusteenistus
6.4

Koolide arengukavade kinnitamine, lasteaedade arengukavade  kehtestamine.

Утверждение программ развития школ, учреждение программ развития детских садов,

Esitamisel Kultuuriosakonna juhataja käskkiri Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
6.5

Haridusasutustesse vastuvõtu vajaduspõhine koordineerimine.

Комплектование; координирование приема в учреждения образования.

Õppeaasta jooksul   Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
6.5.1

Koolide ja lasteaedade põhikomplekteerimise analüüsimine ja hindamine.

Проведение анализа и оценивание комплектования школ и детских дошкольных учреждений.

September,

jaanuar

Aruanne Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
6.5.2

1.klassidesse astuvate õpilaste nimekirja esitamine koolidele.

Предоставление школам списков учеников, поступающих в 1-ые классы.

15.02.18 Nimekiri Haridusteenistus
6.5.3

1.ja 10.klasside komplekteerimise analüüsimine.

Проведение анализа комплектования 1-х и 10-х классов.

Juuli, august Ülevaade Haridusteenistus
6.5.4

Info kogumine koolinimekirjades puuduvate koolikohustuslikus eas laste kohta.

Сбор данных о детях, обязанных посещать школу, но не зачисленных в школьные списки.

September Analüütiline ülevaade Haridusteenistus, koolijuhid
7.

Keeleõppe arendamine koolides ja lasteaedades.

Развитие преподавания языков в школах и дошкольных учреждениях.

     
7.1

Keelekümblusklasside ja –rühmade nõustamine.

Консультирование классов и групп языкового погружения.

Õppeaasta jooksul   Haridusteenistus, koolijuhid, lasteaedade direktorid
7.2

Keelekümblusrühmade avamine lasteaedades. Keelekümblusklasside avamine koolides.

Открытие групп языкового погружения в детских садах. Открытие классов языкового погружения в школах.

Vajadusel, juhindudes asutuse võimalustest ja vanemate soovist   Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
7.3

LAK-õppe üleriigilise nädala jooksul toimuvatel üritustel osalemine; ürituste korraldamine. „LAK-õppe tegija“ tunnustamine.

Участие в мероприятиях недели интегрированного предметного и языкового обучения; организация мероприятий. Чествование «LAK-õppe tegija».

Aprilli viimane nädal Koostöös Narva kolledžiga ja Innove keelekümbluskeskusega Haridusteenistus, koolid ja lasteaiad ainekomisjonid, metoodilised ühingud
7.4

Emakeelepäeva spontaanse kõne võistluste korraldamisest osavõtt.

Участие в организации конкурса спонтанной речи.

Märts Koostöös Narva kolledžiga Haridusteenistus.
8.

Ainemetoodilise tegevuse koordineerimine, õpilasürituste läbiviimine.

Координирование предметно-методической деятельности, проведение мероприятий с учащимися.

     
8.1

Ainemetoodilise tegevuse koordineerimine, õpilasürituste läbiviimine.

Координирование предметно-методической деятельности, проведение мероприятий с учащимися.

Õppeaasta jooksul Ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskava Haridusteenistus, ainekomisjonide juhatajad
8.1.1

Sügispealinna konkursside korraldamine.

Организация конкурсов в рамках «Нарва – осенняя столица»

September-november   Haridusteenistus
8.2

Lasteaedade metoodilise tegevuse koordineerimine, temaatiliste seminaride korraldamine.

Координирование методической работы детских садов, организация тематических семинаров.

Õppeaasta jooksul   Haridusteenistus, metoodiliste ühingute juhatajad
8.3

Linna-, piirkonna- ja üleriigiliste ainealaste olümpiaadide läbiviimise koordineerimine.

Координирование проведения предметных олимпиад городского, регионального и республиканского уровня.

Õppeaasta jooksul Tulemuste edastamine koolidele

Haridusteenistus, ainekomisjonid,

Tartu Ülikooli Teaduskool

8.4

Aineolümpiaadide võitjate tunnustustseremoonia korraldamine.

Проведение чествования победителей предметных

олимпиад.

Mai lõpp – juuni algus Tunnustustseremoonia korraldamine Haridusteenistus
8.5

Parimate koolilõpetajate tunnustustseremoonia korraldamine.

Чествование лучших выпускников школ.

Juuni Tunnustustseremoonia korraldamine Haridusteenistus
8.6

Koolide suvelaagrite toitlustamise rahastamise korraldamine.

Организация финансирования питания в пришкольных лагерях.

Märts-juuni Infokiri - märtsis, suvelaagrid toimuvad juunis (ka augustis) Haridusteenistus, koolide direktorid; komisjon
8.7 Kõrgkoolide ja kutseõppeasutustega koostöö edendamine (ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskava alusel). Развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями и учреждениями профессионального обучения (на основе плана предметно-методической деятельности и проведения мероприятий с учащимися).

Õppeaasta jooksul.

Ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskava ja aruanded

Haridusteenistus, koolide direktorid,

NKÕK, TÜNK jt

8.8

Sisekaitse eelkutseõppe korraldamise toetamineNarva koolides.

Организация в школах Нарвы предварительного профессионального обучения Академии внутренней безопасности.

Aprillis Sisekaitseakadeemia infopäev. Koostöös Sisekaitseakadeemiaga Haridusteenistus, Soldino Gümnaasium, Vanalinna Riigikool, Kesklinna gümnaasium, Pähklimäe gümnaasium
8.9

Narva õpilaskonverentsi korraldamine. Õpilasuurimuste juhendamise parimate praktikate jagamine.

Организация ученической конференции. Обмен опытом руководства ученическими исследовательскими работами.

20.10.17   Haridusteenistus, koolide direktorid, ainekomisjonide juhatajad
9.

Haridusalase töö koordineerimine; nõupidamiste läbiviimine.

Проведение совещаний.

     
9.1

Nõupidamiste läbiviimine.

Проведение совещаний.

Vastavalt kuuplaanile   Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
9.2

Haridusürituste igakuise kalendriplaani koostamine.

Составление ежемесячного плана мероприятий в сфере образования.

Iga kuu 1.päevaks Saadetakse koolidele ja lasteaedadele e-kirjaga Haridusteenistus
9.3

Lasteaedade atesteerimiskomisjonide töös osalemine.

Участие в работе аттестационных комиссий детских садов.

Pidev Otsused Haridusteenistus, lasteaedade direktorid
9.4

Ainekomisjonide juhatajate ja ainekomisjonide liikmete nõupidamiste läbiviimine.

Проведение совещаний руководителей и членов предметных комиссий.

Õppeaasta jooksul Ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste plaan Haridusteenistus, ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute juhatajad
9.5

Lasteaedade metoodiliste ühingute ja töörühmade juhatajate, liikmete nõupidamiste läbiviimine.

Проведение совещаний рабочих групп, членов и руководителей методических объединений детских садов.

Õppeaasta jooksul Metoodiliste ühingute tööplaanid ja ürituste plaan Haridusteenistus, metoodiliste ühingute juhatajad
9.6

Kultuuriosakonna poolt loodud temaatiliste töörühmade tegevuse koordineerimine, koosolekute korraldamine.

Координирование работы созданных Отделом Культуры тематических рабочих групп, проведение собраний.

Vajadusel Koosolekud Haridusteenistus, töörühmad
10.

Info-  ja  kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamise arendamine koolides ja lasteaedades.

Развитие применения информационных и коммуникационных технологий в школах и детских садах.

     
10.1 Koolidigiplaanide elluviimine. Õppeaasta jooksul Koostöös HITSAga Koolid, haridusteenistus
11.

Nõustamine õppeprotsessi turvalisuse küsimustes.

Консультирование по вопросам обеспечения безопасности учебного процесса.

     
11.1

Terviseameti, Päästekeskuse (Tuleohutusbüroo), politsei, sotsiaalabiameti jt esindajatega kohtumiste korraldamine.

Организация встреч с представителями спасательного департамента (бюро пожарной безопасности), полиции, социального департамента и др.

Vajaduspõhiselt Nõustamine aktuaalsetes küsimustes Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
11.2

Koolide ja lasteaedade nõustamine ettekirjutuste täitmise küsimustes.

Консультирование школ и детских садов по вопросам выполнения предписаний.

Vajadusel Eesmärgiks on ettekirjutuste ennetamine ja asutuste hoonete nõuetele vastavus Haridusteenistus koostöös vastavate ametite ja osakondadega
12.

Tunnustamine ja motiveerimine; haridustöötajate tunnustamine, tunnustusürituste läbiviimine.

Поощрение и мотивирование; чествование работников образования, проведение мероприятий.

     
12.1

Õppeaasta pidulik avamine.

Торжественное открытие учебного года.

Direktorite koosolek 31.08.17.

Pidulikud üritused koolides 1.septembril.

Direktorite koosolekul: õppeaasta tulemused ja plaanid järgmiseks perioodiks. Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid
12.2

“Aasta õpetaja” konkursi korraldamine.

Подготовка и проведение конкурса «Aasta õpetaja»

Pidulik tseremoonia 6.10.17 kl 13.00 Linnakonkurss Haridusteenistus, koolid ja lasteaiad
12.3

Osavõtt haridusasutuste töötajate riiklikust konkursist „Eestimaa õpib ja tänab“.

Участие в государственном конкурсе поощрения работников образовательных учреждений. „Eestimaa õpib ja tänab“.

Aprill Riikliku konkursi piirkonnavoor Haridusteenistus, konkursikomisjon
12.4

«LAK-õppe tegija» tunnustamine LAK-õppe nädala raames.

Чествование «LAK-õppe tegija» в рамках недели интегрированного языкового и предметного обучения.

Aprill Koostöös Narva kolledžiga Haridusteenistus, koolid ja lasteaiad
12.5

Aineolümpiaadide võitjate juhendajate tunnustamine.

Чествование учителей-руководителей учащихся, завоевавших призовые места на предметных олимпиадах

Mai lõpp – juuni algus Vastavalt kehtivale korrale Haridusteenistus
12.6

Linna ainemetoodilise tegevuse aktiivseimate osalejate (õpetajate) tunnustamine.

Поощрение самых активных учителей – участников городской предметно-методической деятельности

Detsember Ainemetoodiliste ühingute ja ainekomisjonide juhatajate esildiste alusel Haridusteenistus


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2018 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120