Company Logo

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistuse 2021/2022. õa tegevuskava

2021/2022: ohutu õppekeskkond (sh vaktsineerimine ja õhu kvaliteet, tuleohutus), vaimne tervis ja toimiv kontaktõpe; õpilaskeskne kool ja õpilaste otsustusprotsessi kaasamine, sh koostöö üle Eesti; munitsipaalharidussüsteemi arengukava koostamine

HARIDUSTEENISTUSE PÕHIÜLESANDED

  1. Narva linna hariduskorralduslike õigusaktide analüüsimine ja vajadusel eelnõude väljatöötamine.
  2. Hariduskorralduslike õigusaktide täitmise järelevalve; teenistusliku järelevalve korraldamine.
  3. Linna haridusasutuste võrgu analüüsimine; prognooside koostamine; munitsipaalharidussüsteemi arenduse perspektiivi väljatöötamine.
  4. Riigi- ja lõpueksamite ning tasemetööde korraldamise koordineerimine.
  5. Ainemetoodilise tegevuse (ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute) koordineerimine; ainealaste õpilasürituste ettevalmistamine ja korraldamine; ainekonkursside, -olümpiaadide jms võitjate tunnustamine.
  6. Informeerimine ja nõustamine haridusalastes ja õppetöö korralduse küsimustes (sh IT-arendamine, karjääriõpetus, uurimistööd, õppeprotsessi turvalisus jt); nõupidamiste läbiviimine.
  7. Hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerimine.
  8. Keeleõppe arendamine koolides ja lasteaedades.
  9. Haridustöötajate tunnustamine, tunnustusürituste läbiviimine.

nr

Tegevus

Teostamise aeg

Märkus

Vastutav

1.

Narva linna hariduskorralduslike õigusaktide analüüsimine ja vajadusel eelnõude
väljatöötamine.

 

Vajadusel

Eelnõude ettevalmistamine

Haridusteenistus

2.

Hariduskorralduslike õigusaktide täitmise järelevalve;
teenistusliku järelevalve korraldamine.

     

2.1

Asutuste kohustusliku dokumentatsiooni (sh EHIS) pidamise kontroll (vajaduspõhine). Õpilaste algarvestus ja liikumine, koolikohustuse
täitmine, õppenõukogu tegevus, dokumentide pidamise kontroll.
Контроль ведения обязательной документации (в том числе EHIS) в учреждениях. Учёт и движение учащихся, выполнение
обязательного обучения, деятельность педсовета,
контроль ведения документации (vajaduspõhine).

Vajadusel

 

Haridusteenistus, koolide lasteaedade direktorid

2.2

Klasside (sh gümnaasiumiklasside), rühmade komplekteerimine.

September, jaanuar

10.kuupäeva seisuga

Seire

Koolides ja lasteaedades

2.3

Eestikeelse aineõppe  seire vene õppekeelega koolides.

Мониторинг преподавания предметов на эстонском языке в школах с русским языком обучения.

Märts

Seire tähelepanu keskmes on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus; gümnaasiumiastmes õppekava täitmine

Haridusteenistus,  koolide direktorid

2.4

Tugispetsialistide andmete kontroll EHISes: HTMi seire alusel

september

Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuetele vastavus; andmete korrektsus EHISes

 

3.

Linna haridusasutuste võrgu analüüsimine; prognooside koostamine; munitsipaalharidussüsteemi arenduse perspektiivi väljatöötamine.

 

     

3.1

Ettepanekute tegemine eelarve hariduskulude planeerimiseks ja jaotamiseks.

Внесение предложений по планированию  и распределению расходов в сфере образования.

September

 

Haridusteenistuse juhataja

3.2

Haridusstatistika  pidamine  ja analüüs (koolikohustuslike laste arvestuse pidamine; kaadrivajaduse analüüs ja prognoos jt).

Сбор и анализ статистических данных в сфере образования (ведение учета детей, обязанных посещать школу; анализ и прогноз вакансий и т.д.).

Õppeaasta jooksul

Analüütiline ülevaade, prognoos

Haridusteenistus, koolid ja lasteaed esitavad andmed

3.3

Koolide ja lasteaedade arengukavade täitmise seire, täienduste ja muudatuste kooskõlastamine.

Мониторинг выполнения программ развития школ и детских садов; согласование дополнений и изменений.

Koolide hoolekogude aastaaruannete ja plaanide kooskõlastamine

Hoolekogude aruanded – 30.09.2021.

Arengukavade aruanded – 1.02.2022

Koolid ja lasteaiad esitavad arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise aruande (sh ettepanekud MHS arengukava muutmiseks) 1.veebruariks. Koolide hoolekogud esitavad aruanded ja plaanid septembri viimaseks kuupäevaks

Haridusteenistus

3.4

Koolide arengukavade kinnitamine, lasteaedade arengukavade  kehtestamine.

Утверждение программ развития школ, учреждение программ развития детских садов.

Esitamisel

Kultuuriosakonna juhataja käskkiri

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

3.5

Haridusasutustesse vastuvõtu vajaduspõhine koordineerimine.

Комплектование; координирование приема в учреждения образования.

Õppeaasta jooksul

 

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

3.5.1

Koolide ja lasteaedade põhikomplekteerimise analüüsimine ja hindamine.

Проведение анализа и оценивание комплектования школ и детских дошкольных учреждений.

September,

jaanuar

Aruanne

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

3.5.2

1.klassidesse astuvate õpilaste nimekirja esitamine koolidele.

Предоставление школам списков учеников, поступающих в 1-ые классы.

Veebruari algus

Nimekiri

Haridusteenistus

3.5.3

1.ja 10.klasside komplekteerimise analüüsimine.

Проведение анализа комплектования 1-х и 10-х классов.

Juuli, august

Ülevaade

Haridusteenistus

3.5.4

Info kogumine koolinimekirjades puuduvate koolikohustuslikus eas laste kohta.

Сбор данных о детях, обязанных посещать школу, но не зачисленных в школьные списки.

September

Analüütiline ülevaade

Haridusteenistus, koolijuhid

3.6

Munitsipaalharidussüsteemi analüüs ja perspektiivi prognoos. Arengukava koostamine

Töörühma tegevus alates 2021. a augustist-septembrist

MHS arengukava eelnõu -  2022.a märtsis

Haridusteenistus, töörühm

Koostöös Cumulus Consaltinguga

4.

Riigi- ja lõpueksamite ning tasemetööde läbiviimise korraldamine.

Организация  проведения школьных и государственных экзаменов, уровневых работ.

     

4.1

Riigieksamitele registreerimise kontroll.

Контроль за регистрацией школ на государственные экзамены.

Jaanuar

Info edastamine

Haridus- ja Noorteametile

Haridusteenistus,

koolid

4.2

Riigieksamikomisjonide ja riigieksamite koolidevaheliste komisjonide koosseisude moodustamine.

Формирование составов школьных и межшкольных государственных экзаменационных комиссий.

Märts

Koondülevaate esitamine kinnitamiseks Haridus- ja Noorteametile

Haridusteenistus,

koolid

4.3

Riigieksamite koolidevaheliste gruppide moodustamine.

Формирование межшкольных экзаменационных  групп.

Veebruar

Esitamine

Haridus- ja Noorteametile

Haridusteenistus,

koolid

4.4

Välisvaatlejate ja välishindajate valimine. Kooskõlastamine koolidega.

Выбор внешних наблюдателей и внешних оценивателей, согласование со школами.

Märts

Käskkirjad

Haridusteenistus,

koolid

4.5

Välisvaatlejate ja välishindajate töögraafikute koostamine.

Составление графиков работы внешних наблюдателей и внешних оценивателей.

Märts-aprill

Ajakava esitamine koolidele ja Haridus- ja Noorteametile

Haridusteenistus,

koolid

4.6

Koolitus riigieksamite läbiviimise osas välisvaatlejatele ning koolijuhtkonnale.

Обучение внешних наблюдателей и руководства школ по вопросам проведения государственных экзаменов.

Märts-aprill

Koolituste läbiviimine koostöös Haridus- ja Noorteametiga

Haridusteenistus,

koolid

4.7

Riigi- ja lõpueksamite läbiviimine.

Проведение государственных и школьных экзаменов.

Aprill-juuni

Vastavalt ajakavale

Haridusteenistus,

koolid

4.8

Riigieksamite tulemuste analüüsimine.

Проведение анализа результатов государственных экзаменов.

September

Analüütiline ülevaade

Haridusteenistus,

koolid

5.

Ainemetoodilise tegevuse (ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute) koordineerimine; ainealaste õpilasürituste ettevalmistamine ja korraldamine; ainekonkursside, -olümpiaadide jms võitjate tunnustamine.

 

     

5.1

Ainemetoodilise tegevuse koordineerimine, õpilasürituste läbiviimine.

Координирование предметно-методической деятельности, проведение мероприятий с учащимися.

Koolirahu ürituste korraldamine õpilastele ja õpetajatele.

Õppeaasta jooksul

Ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskava ilmub septembri lõpus aineühenduste veebilehel

Haridusteenistus, ainekomisjonide juhatajad

5.1.1

Narva õpilaskonverentsi korraldamine. Õpilasuurimuste juhendamise parimate praktikate jagamine.

Организация ученической конференции. Обмен опытом руководства ученическими исследовательскими работами.

22.10.2021

Konverents toimub Zoomi videokonverentsi vormis

Haridusteenistus, koolide direktorid, ainekomisjonide juhatajad

5.1.2

Põhikooli õpilaste loovtööde konverentsi korraldamine

24.11.2021

Konverents toimub Zoomi videokonverentsi vormis

Haridusteenistus, koolide direktorid, ainekomisjonide juhatajad

5.2

Linna-, piirkonna- ja üleriigiliste ainealaste olümpiaadide läbiviimise koordineerimine.

Координирование проведения предметных олимпиад  городского, регионального и республиканского уровня.

Õppeaasta jooksul

Tulemuste edastamine koolidele

Haridusteenistus, ainekomisjonid,

Tartu Ülikooli Teaduskool

5.3

Aineolümpiaadide võitjate tunnustustseremoonia korraldamine.

Проведение чествования победителей предметных

олимпиад.

Mai lõpp

Tunnustustseremoonia korraldamine

Haridusteenistus

5.4

Parimate koolilõpetajate tunnustustseremoonia korraldamine.

Чествование лучших выпускников школ.

Juuni

Tunnustustseremoonia korraldamine

Haridusteenistus

5.5

Koolide suvelaagrite toitlustamise rahastamise korraldamine.

Организация финансирования питания в пришкольных лагерях.

Märts-juuni

Märtsis planeeritavate rühmade ja osalevate õpilaste arvu andmete kogumine ja kooskõlastamine. Aprillis taotluste summade ulatuse rahuldamise vastused.  Juunis ja augustis suvelaagrite korraldamine koolides, aruanded.

Haridusteenistus, koolide direktorid; komisjon

5.6

Kõrgkoolide ja kutseõppeasutustega koostöö edendamine (ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskava alusel). Развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями и учреждениями профессионального обучения (на основе плана предметно-методической деятельности и проведения мероприятий с учащимися).

Õppeaasta jooksul.

Ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskava ja aruanded

Haridusteenistus, koolide direktorid,

TÜNK, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoht jt

5.6.1

Sisekaitse eelkutseõppe korraldamise toetamineNarva koolides.

Организация в школах Нарвы предварительного профессионального обучения Академии внутренней безопасности.

Laagrite korraldamine.

Korralduslik kohtumine septembris.

Kevadel Sisekaitseakadeemia infopäev.

Koostöös Sisekaitseakadeemiaga

Haridusteenistus, Soldino Gümnaasium, Vanalinna Riigikool, Kesklinna gümnaasium, Pähklimäe gümnaasium,

5.6.2

Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga koostöö.

Koostöö Narva Kolledži mitmekeelse hariduse keskusega.

   

Koolid, Narva Kolledž

5.7

Koostöö Lastekaitse Liiduga (T.O.R.E., Kiusamisvaba Lasteaed, Kiusamisvaba Kool; „Igale lapsele oma arvuti“ programm) ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga.

Ühine projekt KiVa’ga (kontseptsiooni piloteerimine ja Narva koolidele tutvustamine)

 

 

Sügisel KiVa partnerkooli leidmine.

Haridusteenistus, haridusasutuste direktorid

5.8

Koostöö organisatsiooniga Noored Kooli.

Jaanuaris (linnalaagri korraldamise kokkulepped), vastava kokkuleppe korral – juulis linnalaager

 

Haridusteenistus, koolide direktorid, Noored Kooli juhtkond.

6.

Informeerimine haridusalastes ja õppetöö korralduse küsimustes (sh IT-arendamine, karjääriõpetus, uurimistööd õppeprotsessi turvalisuse küsimustes jt); nõupidamiste läbiviimine.

     

6.1

Haridusalase informatsiooni kajastamine linna veebilehel ning Narva linna ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute veebilehel www.narvaharidus.edu.ee.

Размещение информации по вопросам образования на городской веб-странице и на веб-странице городских предметных комиссий и методических объединений www.narvaharidus.edu.ee.

Pidev (komisjonide ja ühingute koosseisude andmete uuendamine – oktoober)

Eesmärgiks on aktuaalne ja operatiivne teavitamine.

Haridusteenistus, ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute juhatajad

6.1.1

Info Narva üldhariduskoolides moodustatud klassikomplektidest ja lasteaedades komplekteeritud rühmadest (sh uutest keelekümblusklassidest ja -rühmadest).

Septembri esimene pool

 

Haridusteenistus

6.1.2

1.septembri pidulikest üritustest Narva koolides.

August

 

Haridusteenistus

6.1.3

”Aasta õpetaja” konkursi tulemustest.

Oktoobri esimene pool

Võitjad kategooriates

Haridusteenistus

6.1.4

Gümnasistide uurimistööde konverentsist.

Oktoobri teine pool

   

6.1.5

Metoodiliste ühingute ja ainekomisjonide tegevuse tulemustest.

Detsember

Kalendriaasta jooksul toimunud üritustest

Haridusteenistus

6.1.6

Järgmise õppeaasta 1.klassidesse vastuvõtust.

Veebruar

Tähtajad, vajalikud dokumendid

Haridusteenistus

6.1.7

Riigieksamite perioodist.

Märts

   

6.1.8

Aineolümpiaadide võitjatest ja nende juhendajatest.

Mai

Võitjad vabariigi ainekonkurssidel

Haridusteenistus

6.1.9

Gümnaasiumi medaliga lõpetajatest.

Juuni

Medaliga lõpetajate arv, pidulik üritus

Haridusteenistus

6.2

Haridusasutuste ja lapsevanemate nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes, probleemide lahendamine.

Консультирование родителей и педагогов по вопросам           образования, разрешение проблем.

Pidev

Probleemide lahendamine, vastuste vormistamine

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

6.2.1

Nõustamine riiklike õppekavade küsimustes. Tunnijaotusplaanide analüüsimine.

Консультирование по вопросам государственных учебных программ. Анализ плана распределения часов

Õppeaasta jooksul

Tunnijaotusplaanide analüüsimine toimub septembris-oktoobris

Haridusteenistus

6.2.3

Nõustamine koolide ja lasteaedade personali täiendusõppe küsimustes.

Консультирование по вопросам дополнительного обучения персонала, работающего в школах и садах.

Õppeaasta jooksul

Teabe edastamine; koolitusvajadustest info kogumine. Koostöö Narva kolledži ja HARNOga.

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

6.2.4

Nõustamine asutuse sisehindamise korraldamise ja arengukava koostamise küsimustes.

Консультирование по вопросам проведения внутреннего оценивания и составления программы развития учреждения.

Arengukavade aruannete esitamine 1.veebruariks

Koolide arengukavade kinnitamine; lasteaedade arengukavade kehtestamine

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

6.2.5

Nõustamine pedagoogide atesteerimise küsimustes.

Консультирование по вопросам аттестации педагогов.

Vajaduspõhine

 

Haridusteenistus, lasteaiad

6.2.6

Nõustamine seoses muudatustega õigusaktides (eeskätt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses).

Консультирование в связи с изменениями в правовых актах (прежде всего в «Законе об основной школе и гимназии» и в «Законе о детском дошкольном учреждении»).

Vajadusel

Infotunnid koolijuhtidele, lasteaedade direktoritele

Haridusteenistus

6.2.7

Nõustamine lasteaiarühmade komplekteerimise küsimustes.

Консультирование по вопросам комплектования групп.

September

Individuaalses korras

Haridusteenistus, lasteaiadirektorid

6.2.8

Lasteaedade metoodiliste ühingute ja töörühmade juhatajate, liikmete nõupidamiste läbiviimine.

Проведение совещаний рабочих групп, членов и руководителей методических объединений детских садов.

Õppeaasta jooksul

Metoodiliste ühingute tööplaanid ja ürituste plaan

Haridusteenistus, metoodiliste ühingute juhatajad

6.2.9

Kultuuriosakonna poolt loodud temaatiliste töörühmade tegevuse koordineerimine, koosolekute korraldamine.

Координирование работы созданных Отделом культуры тематических рабочих групп, проведение собраний.

Vajadusel

2021.a august – 2022.a märts MHSi arengukava töörühma koordineerimine

Haridusteenistus, töörühmad

6.2.10

Nõustamine õppeprotsessi turvalisuse küsimustes (koostöös Päästekeskuse, PPA-ga jt).

Консультирование по вопросам обеспечения безопасности учебного процесса.

Oktoober-november

Tuleohutuse infotund koolidele, lasteaedadele

 

6.2.10.1

Terviseameti, Sotsiaalabiameti jt esindajatega kohtumiste korraldamine.

Организация встреч с представителями социального департамента, Департамента здоровья и др. Koostöös Terviseametiga operatiivne nõustamine nakkusohu tõkestamise küsimustes

Vajaduspõhiselt

 

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

6.2.10.2

Koolide ja lasteaedade nõustamine ettekirjutuste täitmise küsimustes.

Консультирование школ и детских садов по вопросам выполнения предписаний.

Vajadusel

Eesmärgiks on ettekirjutuste ennetamine ja asutuste hoonete nõuetele vastavus

Haridusteenistus koostöös vastavate ametite ja osakondadega

6.2.10.3

Lasteaedade riskianalüüside aruannete kokkuvõtete alusel ülevaate koostamine. 

Обзор по итогам отчетов анализа рисков в детских садах.

 

Oktoober 2021

Lasteaiad esitavad kokkuvõtted 30.septembriks.

Haridusteenistus, lasteaiad

6.2.11

Nõustamine HEV-laste õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise osas.

Õppeaasta jooksul

Koostöös Rajaleidjaga

Haridusteenistus, koolid, lasteaiad

6.3

Haridusasutuste juhtide nõupidamiste korraldamine. Koolijuhtide ja lasteaiadirektorite täiendusõppe korraldamine

Nõupidamised kord kuus. Lasteaiadirektorite koolitus sügisel  ja kevadel. Koolijuhtide koolitus sügisel ja kevadel.

2021/22.õa temaatiline valdkond on toimiv kontaktõpe nakkusohu tõkestamise tingimustes, koolipere vaimne tervis

Haridusteenistus, koolijuhid, lasteaiadirektorid

7.

Hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerimine

 

 

 

7.1

Narva koolide tugispetsialistide töörühma koordineerimine

Õppeaasta jooksul

Vastavalt tugispetsialistide töörühma tegevuskavale

Haridusteenistus, töörühm

7.2

E-kooli murelaste mooduli haldamine

Õppeaasta jooksul

Koostöös koolide, Narva Sotsiaalabiametiga

Haridusteenistus, koolid

7.3

Kuisamist ennetavate programmide ellurakendamine haridusasutustele. Programmides osalemine.

Õppeaasta jooksul

Koostööd Lastekaitseliiduga, Kiusamisvaba kooliga jt.

Haridusteenistus, koolid, lasteaiad

8.

Keeleõppe arendamine koolides ja lasteaedades

     

8.1

Keelekümblusrühmade avamine lasteaedades. Eesti keele õppe pilootprojektis osalemine.

Keelekümblusklasside avamine koolides.

Открытие групп языкового погружения в детских садах. Открытие классов языкового погружения в школах.

Vajadusel, juhindudes asutuse võimalustest ja vanemate soovist

 

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid.

Pilootprojekti lasteaiad.

8.2

LAK-õppe üleriigilise nädala jooksul toimuvatel üritustel osalemine; ürituste korraldamine. „LAK-õppe tegija“ tunnustamine.

Участие в мероприятиях недели интегрированного предметного и языкового обучения; организация мероприятий. Чествование «LAK-õppe tegija».

Aprilli viimane nädal

Koostöös Narva kolledžiga ja Innove keelekümbluskeskusega

Haridusteenistus, koolid, lasteaiad

8.3

Emakeelepäeva spontaanse kõne võistluste korraldamisest osavõtt.

Участие в организации конкурса спонтанной речи.

Märts

Koostöös Narva kolledžiga

Haridusteenistus, koolid

8.4

Koostöö Narva eesti keele majaga (eesti keeles õpetavate õpetajate praktiline häälduskoolitus jt).

Pidev

Koostöös eesti keele maja ja INSAga.

Lasteaiad, koolid, haridusteenistus, eesti keele maja

9

Tunnustamine ja motiveerimine; haridustöötajate tunnustamine, tunnustusürituste läbiviimine.

Поощрение и мотивирование; чествование работников образования, проведение мероприятий.

     

9.1

Õppeaasta pidulik avamine.

Торжественное открытие учебного года.

Koolijuhtide koosolek 24.08.2021.

Õppeaasta alguse pidulikud üritused koolides 1. septembril.

Direktorite koosolekul: õppeaasta tulemused ja plaanid järgmiseks perioodiks.

Haridusteenistus, koolide ja lasteaedade direktorid

 9.2

“Aasta õpetaja” konkursi korraldamine.

Подготовка и проведение конкурса «Aasta õpetaja»

Pidulik tseremoonia

1.10.2021

Linnakonkurss

Haridusteenistus, koolid ja lasteaiad

9.3

Osavõtt haridusasutuste töötajate riiklikust konkursist „Eestimaa õpib ja tänab“.

Участие в государственном конкурсе поощрения работников образовательных учреждений. „Eestimaa õpib ja tänab“.

Aprill-mai

Riikliku konkursi piirkonnavoor

Haridusteenistus, konkursikomisjon

9.4

«LAK-õppe tegija» tunnustamine LAK-õppe nädala raames.

Чествование «LAK-õppe tegija» в рамках недели интегрированного языкового и предметного обучения.

Aprill

 

Haridusteenistus, koolid ja lasteaiad

9.5

Aineolümpiaadide võitjate juhendajate tunnustamine.

Чествование учителей-руководителей учащихся, завоевавших призовые места на предметных олимпиадах

2022.a mai lõpp – juuni algus

Vastavalt kehtivale korrale

HaridusteenistusNarva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2022 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120