„Comenius" Narva Kesklinna Gümnaasiumis

Juba mitmendat aastat Narva kooliõpilased ja õpetajad osalevad aktiivselt projektitegevuses selle Euroopa programmi raames. Ligi 50 vabariigi haridusasutuse projekti saab iga aasta Archimedese sihtasutuselt rahalist toetust. Programm ise on Euroopa Komisjoni suure haridusprojekti osa soliidse eelarvega 7 miljardit eurot, mis toimib alates aastast 2007 ja on arvestatud kuueks aastaks. See initsiatiiv, tuntud kui elukestva õppe programm, sisaldab endas neli allprogrammi, mis on suunatud erinevatele kasvatuse ja hariduse etappidele: „Erasmus" – kõrghariduse programm, „Leonardo da Vinci" – kutsehariduse programm, „Grundtvig" – täiskasvanuhariduse programm ja lõpuks „Comenius" – üldhariduse programm. Projekt on saanud nime XVII sajandi Tšehhi õpetlase, pedagoogi, kirjaniku ning kaasaegse Euroopa haridussüteemi autori Jan Amos Komenský nime järgi.

Meie „Comeniuse" teemaks on „décrochage scolaire", mis tähendab otseselt „eraldumist koolist". Mitme maikuu päeva jooksul täiskasvanud ja noored projektis osalejad Belgiast, Hispaaniast, Luksemburgist, Prantsusmaalt ja Eestist mõtisklesid selle üle, kuidas korraldada haridusprotsessi sellisel moel, et õpilased ei lahkuks koolist. 2013. aasta Eurostati andmetel omab Euroopa Liidus 12,8% noortest vanuses 18 kuni 24 aastat alg- või keskharidust ja kusagil ei õpi. Hispaanias moodustab selliste noorte osakaal 24,9%. Eestis on need näitajad isegi natuke paremad Euroopa keskmisest – 10,5%, neid võib võrrelda Prantsusmaa ja Belgia omadega, kuid meil on mida õppida Luksemburgilt (8,1%). Seni, kuni täiskasvanud töötasid kuivade statistiliste numbrite kallal, töödeldes sotsiaalse küsitluse andmeid, millest võttis osa ühtekokku üle 800 õpilse 5 riigist koolis mitteeduka õppimise põhjuste väljaselgitamiseks, ja selle tulemusena keeldumisest edasi õppida, ning tegelesid strateegia väljatöötamisega selle probleemi lahendamiseks, valmistusid noored projektis osalejad konverentsiks, mis oli korraldatud külaliste viimasel viibimise päeval Narvas. Päevad olid sisustatud niivõrd mitmekesise tegevusega, et kolme päeva möödudes tundus, et me töötasime koos vähemalt nädal aega. Neljast meister-klassist jäi projektis osalejatele kõige rohkem meelde t-särkide valmistamine projekti logoga. Lõunamaalastele omapärase temperamendiga osalesid külalised kostümeeritud etendustes Narva kindluses, kadestasid professionaalse õppekeskuse tehnilist varustust ja Narva kolledžis loodud õpitingimusi. Kõik lõppes silmapaistva mitmekeelse räpp-stiilis flashmobiga, mille jaoks muusika ning sõnad kirjutasid projketis osalejad ise, ja mänguga mere ääres, kus kaks rahvusvahelist „punaste" ja „roheliste" võistkonda otsis õpilasi, kes jooksid tundidest ära, ületades nende teel sihipäraselt loodud raskusi. Projekti ettevalmistamise käigus filmiti gümnaasiumi õpilaste jõul lühifilm õpilase raskest elust prantsuse kirjaniku Anna Gavalda jutustuse „35 kilo lootust" motiividel.

Vaatamata raskustele tõlkimisel ja Baltimaade ettearvamatule ilmale said mitte ainult vahetud projektis osalejad, vaid ka terve kooli õpilased lisastiimuli õppimiseks ja aktiivseks osalemiseks koolielus. Järgmine kohtumine toimub 2014. aasta oktoobris Belgias.

Diana Shanina,
Narva Kesklinna Gümnaasiumi projekti koordinaator

«Comenius» в Нарвской Кесклиннаской гимназии

Уже не первый год школьники и учителя Нарвы активно участвуют в проектной деятельности в рамках этой европейской программы. Примерно 50 проектов учебных заведений республики получают финансовую поддержку национального агентства Archimedes ежегодно. Сама же программа является частью большого образовательного проекта Европейской комиссии с солидным бюджетом в 7 миллиардов евро, начатого в 2007 году и рассчитанного на 6 лет. Эта инициатива, известная как программа «Обучения на протяжении всей жизни», включила в себя четыре подпрограммы, направленные на различные этапы воспитания и образования: «Эразмус» – в области высшего образования, «Леонардо да Винчи» – в сфере профессионального образования, «Грундвиг» – в области образования взрослых и, наконец, «Комениус»- для учеников средней школы. Программа названа в честь чешского учителя, педагога и писателя XVII века Яна Амоса Комениуса, автора современной европейской системы образования.

Тема нашего «Комениуса» - «décrochage scolaire», буквально означает « отцепление от школы». В течение нескольких майских дней взрослые и юные участники проекта из Бельгии, Испании, Люксембурга, Франции и Эстонии думали над тем, как сделать процесс образования таким, чтобы ученики не покидали школу. По данным Евростата в 2013 года, 12,8% молодежи в Европейском Союзе в возрасте от 18 до 24 лет имеют начальное или основное образование и нигде не учатся. В Испании процент такой молодежи составляет 24.9. В Эстонии эти показатели даже немного лучше среднеевропейских - 10,5%, они сопоставимы с французскими и бельгийскими, но нам есть чему поучиться у Люксембурга (8,1%). Пока взрослые работали с сухими цифрами статистики, обрабатывая данные социологического опроса, в котором приняли участие в общей сложности более 800 школьников из 5 стран, для выявления причин неуспеха в школе и, как следствие, отказа учиться дальше, и выработки стратегий для решения этой проблемы, молодые участники проекта готовились к конференции, организованной в последний день пребывания гостей в Нарве. Дни были настолько наполнены разнообразной деятельностью, что по истечении трёх дней казалось, что работали мы вместе, как минимум, неделю. Из четырех мастер-классов участникам больше всего запомнилось изготовление футболок с логотипом проекта. Со свойственным южанам темпераментом гости участвовали в костюмированном представлении в ходе экскурсии в Нарвский замок, позавидовали они техническому оснащению профессионального центра и условиям обучения, созданным в Нарвском колледже. Закончилось все ярким многоязыким флэшмобом в стиле реп, музыку и слова к которому написали участники проекта, и игрой на берегу моря, где две интернациональные команды «красных» и «зеленых» искали учеников, сбежавших с уроков, преодолевая трудности, намеренно созданные у них на пути. В ходе подготовки проекта силами учеников гимназии был снят короткометражный фильм о нелегкой жизни ученика по мотивам повести французской писательницы Анны Гавальды «35 кило надежды».

Несмотря на трудности перевода и сюрпризы балтийской непогоды, не только непосредственные участники проекта, но и ученики всей школы получили дополнительный стимул учиться и активно участвовать в школьной жизни. Следующая встреча состоится в Бельгии, в октябре 2014 года.

Координатор проекта Диана Шанина