Õpilasürituse korralduse juhend

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva juhendi õpilasüritus (edaspidi üritus) on haridusvaldkonna üritus, mis toimub vastavalt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistuse jooksva õppeaasta ainemetoodilise tegevuse ja õpilasürituste tegevuskavale, va. Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt korraldatavad aineolümpiaadide piirkonna- ja lõppvoorud ning ainevõistlused.

1.2. Korraldatav üritus peab toetama õppeprotsessi ja andma sihtrühmale võimalust arendada ainealaseid oskuseid.

1.3. Ürituse sihtrühm on Narva linna koolide õpilased, lähtuvalt ürituse eripärast ka teiste linnade õpilased.

1.4. Ürituse korraldamise ja läbiviimise eest vastutav isik on vastava ainekomisjoni juht või tema poolt volitatud inimene (edaspidi vastutav isik).

2. Ürituse läbiviimine

2.1. Ainekomisjoni juhid koostöös komisjoni koosseisu kuuluvate liikmetega koostavad oma valdkonna ürituste loetelu ning esitavad Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda hiljemalt 1. oktoobriks, tuues esile kõik plaanitsetavad üritused jooksvaks õppeaastaks.

2.2. Iga plaanitsetava ürituse kohta peab olema märgitud ürituse toimumise aeg, koht, nimetus, sihtrühm ja vastutav isik.

2.3. Vähemalt 3 nädalat enne üritust saadab vastutav isik Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda ürituse korra, kus on esile toodud ürituse eesmärgid, sihtrühm, üldkirjeldus, toimumise aeg ja koht, hindamiskord, lisateave ja täpne info registreerimise kohta.

2.4. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond edastab informatsiooni ürituse kohta koolidesse.

3. Ürituse tulemustest teavitamine

3.1. Ühe nädala jooksul pärast ürituse toimumist teavitab vastutav isik ürituse tulemustest Kultuuriosakonda kirjalikult e-posti teel, vormistades tulemused protokolli kujul ja kirjutades lühiartikli Narva haridusvaldkonna portaali (www.narvaharidus.edu.ee) jaoks.

4. Järelevalve

4.1. Käesoleva juhendi teostamist kontrollib Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

Руководство проведения ученического мероприятия

1. Общие положения

1.1. Ученическое мероприятие в данном порядке рассматривается как мероприятие в сфере образования, которое проходит согласно плану службы образования Отдела Культуры Нарвской городской управы методической деятельности и мероприятий с учащимися на текущий год, за исключением региональных и заключительных туров предметных олимпиад и соревнований школы точных наук Тартуского университета.

1.2. Проводимое мероприятие должно поддерживать учебный процесс и дать возможность целевой группе развивать предметные навыки.

1.3. Целевая группа мероприятия – ученики Нарвских школ, исходя из специфики мероприятия также ученики из школ других городов.

1.4. За организацию и проведение мероприятия отвечает руководитель соответствующей предметной комиссии или им назначенное ответственное лицо.

2. Проведение мероприятия

2.1. Руководители предметных комиссий вместе с членами своей комиссии составляют перечень мероприятий, планируемых на текущий учебный год и передают в Отдел Культуры не позднее 1. октября.

2.2. Каждое планируемое мероприятие должно содержать следующую информацию: место и время проведения, название мероприятия, целевая группа, ответственное лицо за проведение мероприятия.

2.3. Не позднее чем за 3 недели до проведения мероприятия ответственное лицо отправляет в Отдел Культуры Нарвской городской управы порядок проведения мероприятия, где указаны цели мероприятия, целевая группа, общее описание, время и место проведения, порядок оценивания, дополнительная информация и точная информация о регистрации.

2.4. Отдел Культуры Нарвской городской управы передаёт информацию о проведении мероприятия в школы.

3. Оповещение о результатах мероприятия

3.1. В течение одной недели после проведения мероприятия ответственное лицо оповещает Отдел Культуры Нарвской городской управы о результатах мероприятия письменно по электронной почте, оформляя результаты в виде протокола и статьи на портал Нарвского образования (www.narvaharidus.edu.ee).

4. Надзор

4.1. Выполнение данного руководства осуществляет Отдел Культуры Нарвской городской управы.