Narva munitsipaallasteasutuste metoodiliste ühingute

ja töörühmade tegevuse korraldamise kord

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev kord reguleerib Narva munitsipaallasteasutuste metoodiliste ühingute või töörühma(de) ja nende juhatajate töö korraldamist ning metoodilise ühingu või töörühma juhataja, lasteasutuse juhtkonna ja Kultuuriosakonna vahelist koostööd.

1.1.1. Käesoleva korra metoodilise ühingu mõtteks on Narva linna koolieelsete lasteasutuste metoodikute, lasteaiarühmaõpetajate, muusikaõpetajate, liikumisõpetajate, eesti keele kui teise keele õpetajate, logopeedide ühinemine õppetegevusalati. Töörühma all mõistetakse ühe konkreetse õppetegevusala mitte kõiki pedagooge, vaid kõige aktiivsemate liikmete ühingut üldarvuga vähemalt 10 inimest. Käesoleva korra raames metoodiline ühing erineb töörühmast ainult liikmete arvu poolest selles ühingus. Kõik alltoodud töörühma juhatajate kohustused ja tegevuse kirjeldused absoluutselt kattuvad metoodilise ühingu juhataja kohustuste ja tegevuste kirjeldusega.

1.2. Linna metoodilise ühingu ja töörühma tegevuse eesmärgiks on Narva linna munitsipaallasteasutustes käivate laste teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide väärtustamine ning lasteasutuse pedagoogi (so lasteaiarühmade õpetajad, metoodikud, muusikaõpetajad, liikumisõpetajad, eesti keele kui teise keele õpetajad, logopeedid) rolli õppe-kasvatusliku protsessi juures tõstmine metoodilise tegevuse ja lastetegevuse kaudu.

1.2.1.Linna metoodiliste ühingute ja töörühmade tegevuse põhiülesandeks on tagada Narva linna lasteasutuste õppeprotsessi tõhus toimimine ja areng, sh

1.2.2. metoodilise ühingu/ töörühma töö planeerimine (lasteasutuste metoodilise ühingu juhataja ja liikmete kaasamine);

1.2.3. linnaürituste korraldamine (konkursid, viktoriinid, võistlused, näitused jt); ahtiste tundide ja selle üle arutelu korraldamine kogemuste ning uute metoodiliste meetmete vahetamise eesmärgil;

1.2.4. miniprojektide kirjutamine lasteürituste tegevuse toetamiseks (vastavalt Narva munitsipaallasteasutuste linnaürituste miniprojektide toetuste eraldamise korrale).

1.3. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond reguleerib antud korra teostamist.

2. LINNA METOODILISE ÜHINGU/ TÖÖRÜHMA TEGEVUSE JUHTIMINE

2.1. Linna metoodilise ühingu/ töörühma juhib metoodilise ühingu (edaspidi MÜ) juhataja.

2.2. Linna MÜ juhatajat valitakse vähemalt üheks õppeaastaks lasteasutuste MÜ pedagoogide hulgast metoodilise ühingu üldkoosolekul hääletamisega või ta määratakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga.

2.3. Linna MÜ juhatajat kinnitab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga.

2.4. Linna metoodilise ühingu juhataja pädevus

2.4.1. on kohustatud korraldama MÜ koosolekud kord 2 kuus;

2.4.2. planeerib metoodilise ühingu tööd õppeaastaks, korrigeerib ja täidab tööplaani aasta jooksul, analüüsib ainesektsiooni töö tegevust ja planeeritu teostamist aasta lõpus;

2.4.3. esitab Kultuuriosakonda elektroonselt või paberkandjal andmed planeeritavatest üritustest või aastaplaani muutustest ja täiendustest iga kuu 20. kuupäevaks;

2.4.4. informeerib lasteasutuste juhatajaid muutustest ja täiendustest tööplaanis, maakonna- ja riigi tasemel toimuvatest üritustest;

2.4.5. juhendab linnaürituste korraldamist (linnaviktoriinid, konkursid, võistlused jt.);

2.4.6. koordineerib metoodilise ühingu liikmete tööd miniprojektide koostamisel;

2.4.7. teeb lõpliku kokkuvõtte õppeaasta jooksul toimuvatest üritustest ja tegevustest ning teatab sellest üldkoosolekul lasteasutuste juhatajate, Kultuuriosakonna esindajate ja linna metoodiliste ühingute juhatajate juuresolekul õppeaasta lõpus.

3. LASTEASUTUSE JUHTKONNA PÄDEVUS

Lasteasutuse juhtkond

3.1 võimaldab kasutada lasteasutuse side- ja tehnilisi vahendeid linna metoodilise ühingu töö korraldamiseks;

3.2 võimaldab kasutada ruume linna metoodiliste ühingute juhatajate koosolekute, linnaürituste jt läbiviimiseks;

3.3 võimaldab lasteasutuses töötaval linna metoodilise ühingu/ töörühma juhatajal osaleda maakonna ja/või riigi tasemel toimuvates metoodiliste ühingute tegevuste kohtumistel.

4. KULTUURIOSAKONNA PÄDEVUS

Kultuuriosakond

4.1. koordineerib linna lasteasutuste metoodiliste ühingute ja töörühmade tööd;

4.2. kirjutab linna MÜ ja töörühma tegevused Kultuuriosakonna plaani sisse;

4.3. informeerib linna MÜ ja töörühma juhatajaid muutustest ja täiendustest tööplaanis, maakonna- ja riigi tasemel toimuvatest üritustest;

4.4. osutab abi linnaürituste läbiviimisel;

4.5. konsulteerib linna MÜ või töörühma juhataja tööd miniprojektide koostamisel ja aruande esitamisel;

4.6. väljastab tõendid pedagoogi osalemisest linnaüritustes Kultuuriosakonna tegevusplaani alusel;

4.7. edastab lasteasutuse juhtkonnale Kultuuriosakonna käskkirja linna MÜ juhatajate nimekirja kinnitamisest ja linnaüritustes läbiviijate ja abilistena osalevate pedagoogide nimekirja.

4.8. toetab linna metoodilise ühingu või töörühma juhataja juhendamisel korraldatud lasteüritused linna tasemel (vastavalt Narva munitsipaallasteasutuste linnaürituste miniprojektide toetuse eraldamise korrale).

4.9. tagab linna MÜ või töörühma juhatajate töö finantseerimist vastavalt Kultuuriosakonna ja linna metoodilise ühingu või töörühma juhataja vahelisele lepingule.

5. JÄRELEVALVE

5.1. Käesoleva korra teostamist kontrollib Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.