Company Logo

 Opetajate paev 16

 

 

Innive

Projekt „Julgen rääkida“Sotsiaalfond

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna projekt „Julgen rääkida“ on toetatud SA Innove poolt ja rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul”

 Sihtrühm: Projektist võtab osa Narva linna ainesektsioonide 13 juhti.

 Projekti eesmärgid:
- Arendada ebapiisava keeleoskusega Narva linna ainekomisjonide juhtide keeleoskust;
- tagada ja ühtlustada eesti keele omandamine sellisel tasemel, et õppija oleks suuteline väljenduma nii kõnes kui ka kirjas, et hakkama saada eestikeelses keskkonnas;
- aidata õppijal paremini kohaneda ja toime tulla eestikeelses keskkonnas, kus ta mõistab keerukamate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, tegemaks õppetöö raames tulemuslikku koostööd ka eesti keelt emakeelena kõnelevate kolleegidega;
- tagada keeleline toimetulek töö- või praktilistes situatsioonides, st õppija oskab eesti keeles suhelda nii tööandja, töökaaslaste, õpilaste kui ka lastevanematega;
- arendada erialase ja akadeemilise eesti keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat;
- arendada keelelist ja kommunikatiivset ning seeläbi ka kutsealast pädevust;
- julgustada vene emakeelega inimesi kasutada praktikal õpitud eesti keelt tavaelus;
- arendada kolme osaoskust (lugemine, rääkimine ja kuulamine).

Projekti tulemus:
Suureneb Narva linna ainesektsioonide juhtide valmisolek tööturul toimimiseks läbi kultuuriliste ning kultuuridevaheliste pädevuste arendamise ning sotsiaalsete
oskuste ja õppija huvidel baseeruva vabaõppe või kogemusõppe lõimimise. Koostöö eesti keelt emakeelena kõnelevate kolleegidega ei tekita hirmu keelebarjääri tõttu.

Projekti lühikokkuvõte: Projektiga pakutakse ebapiisava keelepraktikaga Narva linna ainesektsioonide juhtidele eesti keele ja kultuuri vabaõpe ja kogemusõpe. Projektitegevuste raames on kavandatud ainesektsioonide 13 juhile 3 päeva jooksul alljärgmised tegevused, mis on seotud juhendatavate ainete valdkondadega:
- 24 eesti keele auditoorset tundi;
- õppesõit Lõuna-Eestisse (Haanja küla);
- ERMi külastus;
- AHHAA keskuse külastus;
- Tartu botaanikaaia külastamine;
- Vanemuise teatri külastus.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Narva linna ainesektsioonide juhid kasutavad saadud teadmisi ja oskusi oma igapäevases töös, jagavad teadmisi kollegide, õpilastega, teiste maakondade ainesektsioonide juhtide kirjavahetuse, telefonikõnede pidamiseks, info sihipäraseks kasutamiseks, eestikeelsetel koolitustel osalemiseks, lastevanemate, kolleegidega
suhtlemiseks.

 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2020 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120